Skip to the content

Mae Wales & West Utilities yn gofalu am y pibellau sy'n cadw'r nwy i lifo i wresogi cartrefi, pweru busnesau a chadw'r goleuadau ymlaen ledled Cymru a de-orllewin Lloegr. Eu huchelgais yw helpu cymunedau a'r amgylchedd i ffynnu trwy ddarparu ynni dibynadwy, fforddiadwy a chynaliadwy ymhell i'r dyfodol. Gan gydweithio â phartneriaid Zero2050 eraill, bydd Wales & West Utilities yn ymchwilio i effaith datgarboneiddio ar y rhwydwaith nwy, yn cymryd rhan yn y grŵp adolygu ac yn darparu data.

Mae Wales & West Utilities yn gweithio ar dri maes o'r fenter Zero2050. Bydd y cwmni'n defnyddio eu model Braenaru Ynni 2050 system gyfan ac yn arwain ar asesu effeithiau senarios a gynigir gan y partneriaid eraill ar lif rhwydwaith, datgarboneiddio, gwytnwch a chost. Mae Wales & West Utilities hefyd wedi rhannu eu harbenigedd wrth ymchwilio i'r gwahanol falansau sydd eu hangen ar gyfer trydaneiddio a hydrogen i gyflenwi'r egni y mae De Cymru net yn ei fynnu. Yn olaf, maent yn ymwneud yn helaeth ag asesu'r buddsoddiad sydd ei angen i atgyfnerthu'r rhwydwaith nwy a / neu adeiladu piblinellau newydd i gefnogi trosglwyddo a dosbarthu hydrogen.