Skip to the content

Polisi Preifatrwydd

Privacy Policy

Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn berthnasol rhyngoch chi, Defnyddiwr y Wefan hon a National Grid Electricity Transmission plc, perchennog a darparwr y Wefan hon. Mae gwefan a National Grid Electricity Transmission plc yn cymryd preifatrwydd eich gwybodaeth o ddifrif. Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn berthnasol i'n defnydd o unrhyw Ddata i gyd a gesglir gennym neu a ddarperir gennych chi mewn perthynas â'ch defnydd o'r wefan.

Dylai'r Polisi Preifatrwydd hwn gael ei ddarllen ochr yn ochr â'n Telerau ac Amodau, ac yn ychwanegol atynt.

Darllenwch y Polisi Preifatrwydd hwn yn ofalus.

 

Diffiniadau a dehongliad

Yn y Polisi Preifatrwydd hwn, defnyddir y diffiniadau canlynol:

Data

Gyda'i gilydd yr holl wybodaeth rydych chi'n ei chyflwyno i'r Wefan a Throsglwyddo Trydan Grid Cenedlaethol plc trwy'r Wefan. Mae'r diffiniad hwn yn ymgorffori, lle bo hynny'n berthnasol, y diffiniadau a ddarperir yn y Deddfau Diogelu Data;

Cwcis

Ffeil testun fach a roddir ar eich cyfrifiadur gan y wefan hon pan ymwelwch â rhai rhannau o'r wefan a / neu pan ddefnyddiwch rai o nodweddion y wefan. Nodir manylion y cwcis a ddefnyddir gan y wefan hon yn y cymal isod (Cwcis);

Deddfau Diogelu Data

Unrhyw gyfraith berthnasol sy'n ymwneud â phrosesu Data personol, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i Gyfarwyddeb 96/46 / EC (Cyfarwyddeb Diogelu Data) neu'r GDPR, ac unrhyw ddeddfau gweithredu cenedlaethol, rheoliadau ac is-ddeddfwriaeth, cyhyd â bod y GDPR yn effeithiol yn y DU;

GDPR

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (UE) 2016/679;

National Grid Electricity Transmission plc, neu ni

National Grid Electricity Transmission plc, cwmni sydd wedi'i gorffori yng Nghymru a Lloegr gyda'r rhif cofrestredig 02366977, y mae ei swyddfa gofrestredig yn 1-3 The Strand, Llundain WC2N 5EH.

Cyfraith Cwcis y DU a'r UE

Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (Cyfarwyddeb y CE) 2003 fel y'u diwygiwyd gan Reoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (Cyfarwyddeb y CE) (Diwygio) 2011;

Defnyddiwr neu chi

Unrhyw drydydd parti sy'n cyrchu'r wefan ac nad yw naill ai (i) yn cael ei gyflogi gan National Grid Electricity Transmission plc ac yn gweithredu yn ystod eu cyflogaeth neu (ii) yn cyflogi fel ymgynghorydd neu fel arall yn darparu gwasanaethau i National Grid Electricity Transmission plc ac yn cyrchu'r gwefan mewn cysylltiad â darparu gwasanaethau o'r fath; a

Gwefan

Y wefan rydych chi'n ei defnyddio ar hyn o bryd, ac unrhyw is-barthau o'r wefan hon oni bai eu bod wedi'u heithrio'n benodol gan eu Telerau ac Amodau eu hunain.

 

Yn y Polisi Preifatrwydd hwn, oni bai bod angen dehongliad gwahanol ar y cyd-destun:

 • mae'r unigol yn cynnwys y lluosog ac i'r gwrthwyneb;
 • mae cyfeiriadau at is-gymalau, cymalau, atodlenni neu atodiadau at is-gymalau, cymalau, atodlenni neu atodiadau'r polisi preifatrwydd hwn;
 • mae cyfeiriad at berson yn cynnwys cwmnïau, cwmnïau, endidau'r llywodraeth, ymddiriedolaethau a phartneriaethau;
 • deellir bod "cynnwys" yn golygu "gan gynnwys heb gyfyngiad";
 • mae cyfeiriad at unrhyw ddarpariaeth statudol yn cynnwys unrhyw addasiad neu ddiwygiad iddi;
 • nid yw'r penawdau a'r is-benawdau yn rhan o'r Polisi Preifatrwydd hwn.

 

Cwmpas y Polisi Preifatrwydd hwn:

Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn berthnasol yn unig i weithredoedd National Transid Electricity Transmission plc a Defnyddwyr mewn perthynas â'r Wefan hon. Nid yw'n ymestyn i unrhyw wefannau y gellir eu cyrchu o'r Wefan hon gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, unrhyw ddolenni y gallwn eu darparu i wefannau cyfryngau cymdeithasol.

At ddibenion y Deddfau Diogelu Data cymwys, Trosglwyddo Trydan Grid Cenedlaethol plc yw'r "rheolydd data". Mae hyn yn golygu bod National Transid Electricity Transmission plc yn pennu'r dibenion y mae eich Data yn cael eu prosesu ar eu cyfer, a'r modd y maent yn cael eu prosesu.

 

Data a gasglwyd

Efallai y byddwn yn casglu'r Data canlynol, sy'n cynnwys Data personol, gennych chi:

 • enw;
 • gwybodaeth gyswllt fel cyfeiriadau e-bost a rhifau ffôn;
 • Cyfeiriad IP (wedi'i gasglu'n awtomatig);
 • math a fersiwn porwr gwe (wedi'i gasglu'n awtomatig):
 • system weithredu (wedi'i chasglu'n awtomatig);
 • ym mhob achos, yn unol â'r Polisi Preifatrwydd hwn.

 

Sut rydyn ni'n casglu Data

Rydym yn casglu Data yn y ffyrdd a ganlyn:

 • rhoddir data inni; a
 • cesglir data yn awtomatig.

 

Data a roddir i ni gennych chi

Bydd National Transid Electricity Transmission plc yn casglu eich Data mewn sawl ffordd, er enghraifft:

 • pan fyddwch yn cysylltu â ni trwy'r Wefan, dros y ffôn, trwy'r post, e-bost neu drwy unrhyw fodd arall;
 • pan fyddwch chi'n cystadlu mewn cystadleuaeth neu hyrwyddiad trwy sianel cyfryngau cymdeithasol;
 • pan fyddwch chi'n dewis derbyn cyfathrebiadau marchnata gennym ni;
 • pan ddefnyddiwch ein gwasanaethau;

ym mhob achos, yn unol â'r Polisi Preifatrwydd hwn.

 

Data a gesglir yn awtomatig

I'r graddau eich bod yn cyrchu'r wefan, byddwn yn casglu'ch Data yn awtomatig, er enghraifft:

 • rydym yn casglu rhywfaint o wybodaeth yn awtomatig am eich ymweliad â'r wefan. Mae'r wybodaeth hon yn ein helpu i wneud gwelliannau i gynnwys a llywio gwefan, ac mae'n cynnwys eich cyfeiriad IP, y dyddiad, yr amseroedd a'r amlder rydych chi'n cyrchu'r wefan a'r ffordd rydych chi'n defnyddio ac yn rhyngweithio â'i chynnwys.
 • byddwn yn casglu eich Data yn awtomatig trwy gwcis, yn unol â'r gosodiadau cwci ar eich porwr. I gael mwy o wybodaeth am gwcis, a sut rydyn ni'n eu defnyddio ar y wefan, gweler yr adran isod, dan y pennawd "Cwcis".

 

Ein defnydd o Ddata

Efallai y bydd angen unrhyw un neu bob un o'r Data uchod arnom o bryd i'w gilydd er mwyn darparu'r gwasanaeth a'r profiad gorau posibl i chi wrth ddefnyddio ein Gwefan. Yn benodol, gallwn ni ddefnyddio Data am y rhesymau a ganlyn:

 • cadw cofnodion mewnol;
 • gwella ein cynhyrchion / gwasanaethau;

ym mhob achos, yn unol â'r Polisi Preifatrwydd hwn.

Efallai y byddwn yn defnyddio'ch Data at y dibenion uchod os ydym o'r farn bod angen gwneud hynny er ein budd cyfreithlon. Os nad ydych yn fodlon â hyn, mae gennych hawl i wrthwynebu mewn rhai amgylchiadau (gweler yr adran dan y pennawd "Eich hawliau" isod).

Efallai y byddwn yn defnyddio'ch Data i ddangos hysbysebion plc Trawsyrru Trydan Grid Cenedlaethol i chi a chynnwys arall ar wefannau eraill. Os nad ydych chi am i ni ddefnyddio'ch data i ddangos hysbysebion plc Transmission Electric Electric Transc plc a chynnwys arall i chi ar wefannau eraill, trowch y cwcis perthnasol i ffwrdd (cyfeiriwch at yr adran o'r enw "Cwcis" isod).

Gyda phwy rydyn ni'n rhannu Data

Efallai y byddwn yn rhannu eich Data gyda'r grwpiau canlynol o bobl am y rhesymau a ganlyn:

 • unrhyw un o'n cwmnïau grŵp neu gysylltiadau - i sicrhau bod eich gwefan a'ch busnes yn cael eu gweinyddu'n iawn;
 • ein gweithwyr, asiantau a / neu gynghorwyr proffesiynol - i gael cyngor gan gynghorwyr proffesiynol;
 • awdurdodau perthnasol - hwyluso hwyluso canfod troseddau neu gasglu trethi neu ddyletswyddau;

ym mhob achos, yn unol â'r Polisi Preifatrwydd hwn.

 

Cadw Data yn ddiogel

Byddwn yn defnyddio mesurau technegol a sefydliadol i ddiogelu'ch Data, er enghraifft:

 • rydym yn storio'ch Data ar weinyddion diogel.

Mae mesurau technegol a sefydliadol yn cynnwys mesurau i ddelio ag unrhyw amheuaeth o dorri data. Os ydych yn amau ​​unrhyw gamddefnydd neu golled neu fynediad heb awdurdod i'ch Data, rhowch wybod i ni ar unwaith trwy gysylltu â ni trwy'r cyfeiriad e-bost hwn.

Os ydych chi eisiau gwybodaeth fanwl gan Get Safe Online ar sut i amddiffyn eich gwybodaeth a'ch cyfrifiaduron a'ch dyfeisiau rhag twyll, dwyn hunaniaeth, firysau a llawer o broblemau ar-lein eraill, ewch i www.getsafeonline.org. Cefnogir Get Safe Online gan Lywodraeth EM a busnesau blaenllaw.

 

Cadw data

Oni bai bod cyfnod cadw hirach yn ofynnol neu'n cael ei ganiatáu gan y gyfraith, dim ond am y cyfnod sy'n angenrheidiol i gyflawni'r dibenion a amlinellir yn y polisi preifatrwydd hwn y byddwn yn dal eich Data neu nes i chi ofyn i'r Data gael ei ddileu.

Hyd yn oed os ydym yn dileu eich Data, gall barhau ar gyfryngau wrth gefn neu archifol at ddibenion cyfreithiol, treth neu reoleiddiol.

 

Eich hawliau

Mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'ch Data:

 • Yr hawl i gael mynediad - yr hawl i ofyn (i) copïau o'r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi ar unrhyw adeg, neu (ii) ein bod yn addasu, diweddaru neu ddileu gwybodaeth o'r fath. Os byddwn yn rhoi mynediad ichi i'r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi, ni fyddwn yn codi tâl arnoch am hyn, oni bai bod eich cais yn "ddi-sail neu'n ormodol yn amlwg." Pan ganiateir i ni wneud hynny yn gyfreithiol, gallwn wrthod eich cais. Os gwrthodwn eich cais, byddwn yn dweud wrthych y rhesymau pam.
 • Yr hawl i gywiro - yr hawl i gael eich Data wedi'i gywiro os yw'n anghywir neu'n anghyflawn.
 • Yr hawl i ddileu - yr hawl i ofyn i ni ddileu neu dynnu eich Data o'n systemau.
 • Yr hawl i gyfyngu ar ein defnydd o'ch Data - yr hawl i'n "rhwystro" rhag defnyddio'ch Data neu gyfyngu ar y ffordd y gallwn ei ddefnyddio.
 • Yr hawl i gludadwyedd data - yr hawl i ofyn i ni symud, copïo neu drosglwyddo eich Data.
 • Hawl i wrthwynebu - yr hawl i wrthwynebu ein defnydd o'ch Data gan gynnwys lle rydyn ni'n ei ddefnyddio er ein buddion cyfreithlon.

I wneud ymholiadau, arfer unrhyw un o'ch hawliau a nodir uchod, neu dynnu'ch caniatâd i brosesu'ch Data yn ôl (lle mai cydsyniad yw ein sail gyfreithiol ar gyfer prosesu'ch Data), cysylltwch â ni trwy'r cyfeiriad e-bost hwn.

Os nad ydych yn fodlon â'r ffordd yr ydym yn delio â chwyn a wnewch mewn perthynas â'ch Data, efallai y gallwch atgyfeirio'ch cwyn at yr awdurdod diogelu data perthnasol. Ar gyfer y DU, dyma Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO). Gellir dod o hyd i fanylion cyswllt yr ICO ar eu gwefan.

Mae'n bwysig bod y Data sydd gennym amdanoch yn gywir ac yn gyfredol. Rhowch wybod i ni os bydd eich Data yn newid yn ystod y cyfnod yr ydym yn ei ddal.

 

Dolenni i wefannau eraill

O bryd i'w gilydd, gall y wefan hon ddarparu dolenni i wefannau eraill. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros wefannau o'r fath ac nid ydym yn gyfrifol am gynnwys y gwefannau hyn. Nid yw'r Polisi Preifatrwydd hwn yn ymestyn i'ch defnydd o wefannau o'r fath. Fe'ch cynghorir i ddarllen polisi preifatrwydd neu ddatganiad gwefannau eraill cyn eu defnyddio.

 

Newid perchnogaeth a rheolaeth busnes

Gall National Transid Electricity Transmission plc, o bryd i'w gilydd, ehangu neu leihau ein busnes a gallai hyn gynnwys gwerthu a / neu drosglwyddo rheolaeth ar y cyfan neu ran o National Transid Electricity Transmission plc. Bydd data a ddarperir gan Ddefnyddwyr, lle mae'n berthnasol i unrhyw ran o'n busnes a drosglwyddir felly, yn cael ei drosglwyddo ynghyd â'r rhan honno a chaniateir i'r perchennog newydd neu'r parti sy'n rheoli o'r newydd, o dan delerau'r Polisi Preifatrwydd hwn, ddefnyddio'r Data ar gyfer y dibenion y cafodd ei gyflenwi inni yn wreiddiol.

Efallai y byddwn hefyd yn datgelu Data i ddarpar brynwr ein busnes neu unrhyw ran ohono.

Yn yr achosion uchod, byddwn yn cymryd camau gyda'r nod o sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei amddiffyn.

 

Cwcis

Gall y Wefan hon osod a chyrchu Cwcis penodol ar eich cyfrifiadur. Mae National Grid Electricity Transmission plc yn defnyddio Cwcis i wella'ch profiad o ddefnyddio'r Wefan. Mae National Grid Electricity Transmission plc wedi dewis y Cwcis hyn yn ofalus ac wedi cymryd camau i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei amddiffyn a'i barchu bob amser.

Defnyddir yr holl Gwcis a ddefnyddir gan y wefan hon yn unol â Deddf Cwcis gyfredol y DU a'r UE.

Cyn i'r wefan osod Cwcis ar eich cyfrifiadur, cyflwynir bar neges i chi yn gofyn am eich caniatâd i osod y Cwcis hynny. Trwy roi eich caniatâd i osod Cwcis, rydych yn galluogi National Grid Electricity Transmission plc i ddarparu gwell profiad a gwasanaeth i chi. Gallwch, os dymunwch, wrthod caniatâd i osod Cwcis; fodd bynnag, mae'n bosibl na fydd rhai o nodweddion y wefan yn gweithredu'n llawn nac yn ôl y bwriad.

Gall y wefan hon roi'r Cwcis canlynol:

Math o Gwci

Pwrpas

Cwcis hollol angenrheidiol

Cwcis yw'r rhain sy'n ofynnol ar gyfer gweithredu ein gwefan. Maent yn cynnwys, er enghraifft, cwcis sy'n eich galluogi i fewngofnodi i rannau diogel o'n gwefan, defnyddio trol siopa neu ddefnyddio gwasanaethau e-filio.

Cwcis dadansoddol / perfformiad

Maent yn caniatáu inni gydnabod a chyfrif nifer yr ymwelwyr a gweld sut mae ymwelwyr yn symud o amgylch ein gwefan pan fyddant yn ei defnyddio. Mae hyn yn ein helpu i wella'r ffordd y mae ein gwefan yn gweithio, er enghraifft, trwy sicrhau bod defnyddwyr yn dod o hyd i'r hyn y maent yn edrych amdano yn hawdd.

Cwcis ymarferoldeb

Defnyddir y rhain i'ch adnabod pan ddychwelwch i'n gwefan. Mae hyn yn ein galluogi i bersonoli ein cynnwys ar eich rhan, eich cyfarch yn ôl enw a chofio'ch dewisiadau (er enghraifft, eich dewis iaith neu ranbarth).

Targedu Cwcis

Mae'r cwcis hyn yn cofnodi'ch ymweliad â'n gwefan, y tudalennau rydych chi wedi ymweld â nhw a'r dolenni rydych chi wedi'u dilyn. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i wneud ein gwefan a'r hysbysebu sy'n cael ei harddangos arni yn fwy perthnasol i'ch diddordebau. Efallai y byddwn hefyd yn rhannu'r wybodaeth hon â thrydydd partïon at y diben hwn.

 

Gallwch ddod o hyd i restr o Gwcis a ddefnyddiwn yn ein Polisi Cwcis.

Gallwch ddewis galluogi neu analluogi Cwcis yn eich porwr rhyngrwyd. Yn ddiofyn, mae'r rhan fwyaf o borwyr rhyngrwyd yn derbyn Cwcis ond gellir newid hyn. Am fanylion pellach, edrychwch ar y ddewislen gymorth yn eich porwr rhyngrwyd.

Gallwch ddewis dileu Cwcis ar unrhyw adeg; fodd bynnag, efallai y byddwch yn colli unrhyw wybodaeth sy'n eich galluogi i gyrchu'r wefan yn gyflymach ac yn fwy effeithlon gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, leoliadau personoli.

Argymhellir eich bod yn sicrhau bod eich porwr rhyngrwyd yn gyfredol a'ch bod yn ymgynghori â'r help a'r arweiniad a ddarperir gan ddatblygwr eich porwr rhyngrwyd os ydych yn ansicr ynghylch addasu eich gosodiadau preifatrwydd.

I gael mwy o wybodaeth yn gyffredinol am gwcis, gan gynnwys sut i'w hanalluogi, cyfeiriwch at wefan yr ICO. Fe welwch hefyd fanylion ar sut i ddileu cwcis o'ch cyfrifiadur.

 

Cyffredinol

Ni chewch drosglwyddo unrhyw un o'ch hawliau o dan y polisi preifatrwydd hwn i unrhyw berson arall. Efallai y byddwn yn trosglwyddo ein hawliau o dan y Polisi Preifatrwydd hwn lle credwn yn rhesymol na fydd eich hawliau yn cael eu heffeithio.

Os bydd unrhyw lys neu awdurdod cymwys yn canfod bod unrhyw un o ddarpariaethau'r polisi preifatrwydd hwn (neu ran o unrhyw ddarpariaeth) yn annilys, yn anghyfreithlon neu'n anorfodadwy, bernir bod y ddarpariaeth neu'r rhan-ddarpariaeth honno, i'r graddau sy'n ofynnol, yn cael ei dileu, a bod y dilysrwydd yn cael ei ddileu. ac ni fydd gorfodadwyedd darpariaethau eraill y polisi preifatrwydd hwn yn cael ei effeithio.

Oni chytunir yn wahanol, ni fydd unrhyw oedi, gweithredu na hepgor gan barti wrth arfer unrhyw hawl neu rwymedi yn cael ei ystyried yn ildiad o'r hawl honno, neu unrhyw hawl neu rwymedi arall.

Bydd y Cytundeb hwn yn cael ei lywodraethu a'i ddehongli yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr. Bydd pob anghydfod sy'n codi o dan y Cytundeb yn ddarostyngedig i awdurdodaeth unigryw llysoedd Lloegr a Chymru.

 

Newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn

Mae National Grid Electricity Transmission plc yn cadw'r hawl i newid y Polisi Preifatrwydd hwn yn ôl ein barn ni yn angenrheidiol o bryd i'w gilydd neu fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith. Bydd unrhyw newidiadau yn cael eu postio ar unwaith ar y wefan a bernir eich bod wedi derbyn telerau'r Polisi Preifatrwydd ar eich defnydd cyntaf o'r wefan yn dilyn y newidiadau.

Gallwch gysylltu â National Grid Electricity Transmission plc trwy e-bost ar unrhyw adeg.

 

2 Awst 2019