Skip to the content

Mae Trosglwyddo Trydan Grid Cenedlaethol (NGET) yn berchen ar ac yn cynnal y rhwydwaith trawsyrru trydan foltedd uchel yng Nghymru a Lloegr. Rydyn ni'n chwarae rhan hanfodol wrth gysylltu miliynau o bobl â'r egni maen nhw'n ei ddefnyddio, yn ddiogel, yn ddibynadwy ac yn effeithlon.

Trwy beirianneg drawsnewidiol, rydym yn helpu ein gwlad i gyflawni ei thargedau gwyrdd, trwy sicrhau bod ein rhwydwaith yn rhoi mynediad teg i ffynonellau ynni glanach. Mae’r newid i economi carbon isel yn un o faterion diffiniol yr 21ain ganrif, ac ni allwn wneud gwahaniaeth mwy ym myd heddiw, neu yfory na chreu ffordd i sero net.

Rydym wedi ymrwymo i darged y DU o allyriadau nwyon tŷ gwydr sero net erbyn 2050. Dyna pam mae NGET yn ariannu prosiect Zero2050 gan ddefnyddio’r lwfans arloesi rhwydwaith, sydd â’r nod o ddatblygu datrysiadau datgarboneiddio credadwy, optimized ar gyfer y system ynni gyfan yn Ne Cymru. Bydd canlyniad y prosiect hwn yn lasbrint ar gyfer datgarboneiddio ledled y wlad. Er bod NGET wedi chwarae rhan allweddol yn y fenter hon, mae bellach yn brosiect o wir bartneriaeth.

Mae NGET yn ariannu tri maes ymchwil yn rhaglen Zero2050, gan gynnwys rhagolwg galw a chynhyrchu, astudiaeth i atgyfnerthu'r rhwydwaith trydan ac optimeiddio senarios economaidd-gymdeithasol. Mabwysiadir dull sy'n seiliedig ar dystiolaeth, lle bo hynny'n bosibl, i amcangyfrif newidiadau yn y galw mewn perthynas â sectorau gwresogi, trafnidiaeth a diwydiant. Bydd NGET hefyd yn arwain ar asesu'r gofynion atgyfnerthu sy'n deillio o hynny ar gyfer rhwydweithiau trosglwyddo a dosbarthu trydan, gan ystyried diogelwch, dibynadwyedd a chost. Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid eraill i gynnig gwahanol senarios economaidd-gymdeithasol a defnyddio optimeiddiad system gyfan i leihau cost i ddefnyddwyr wrth gyflawni sero net.

I ddarganfod mwy am sut mae NGET yn cydweithredu ar fenter Zero2050, cliciwch yma