Skip to the content

Mae Zero2050 yn fenter a arweinir gan National Electric Grid Transmission i gyflymu cyfradd y cynnydd tuag at gyflawni targedau'r llywodraeth o 'Net Zero' erbyn 2050 yn Ne Cymru.

Nawr, yn fwy nag erioed, mae'n hanfodol bod sefydliadau a phobl â dylanwad yn dod at ei gilydd i helpu i gyflawni nod cyfunol o fyd carbon niwtral. Mae'n amser cyffrous a chymhleth a fydd yn newid ymddygiad defnyddwyr - y ffordd rydyn ni'n cynhesu ein cartrefi, teithio i'r gwaith, y swyddi rydyn ni'n eu gwneud a'r ffordd rydyn ni'n defnyddio ynni.

Mae'n brosiect arloesol iawn gyda'r potensial i ddechrau darparu gwerth go iawn i ddefnyddwyr yn yr ychydig flynyddoedd nesaf. A chyda phob llygad ar y DU, wrth iddi baratoi i gynnal Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig 2020, mae pawb yn gweithio mewn partneriaeth i ddatrys yr heriau sydd o'n blaenau ac i gadarnhau safle'r DU fel arweinydd byd-eang ar newid yn yr hinsawdd trwy'r prosiect Zero2050.

Pwy sy'n ymwneud â Zero2050

Who’s involved in Zero2050

Mae'r sefydliadau canlynol yn darparu buddsoddiad, cefnogaeth ac arweiniad gyda'r nod o weld De Cymru niwtral o ran carbon.

Arloesi i ddarparu rhwydwaith trydan sy'n ddiogel, yn ddibynadwy ac yn gydnerth, ac yn un sy'n arwain y ffordd wrth ddatgarboneiddio Cymru.

DOD O HYD YN FWY

Arloesi i gyflenwi nwy i fusnesau a chartrefi mewn ffordd sy'n cyfrannu at yr ymdrechion i ddatgarboneiddio Cymru.

DOD O HYD YN FWY

Darparu rhwydwaith nwy cynaliadwy, arloesol a fforddiadwy a chyfrannu'n gadarnhaol at ansawdd bywyd a lles y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

DOD O HYD YN FWY

Dosbarthu trydan ledled De Cymru. Rydym yn gweithio'n galed i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd a chofleidio technolegau carbon isel.


DOD O HYD YN FWY

Darparu meddwl a thechnoleg arweinyddiaeth wrth gyflawni'r sero e uchelgais teithiau.DOD O HYD YN FWY

Helpu i ddylunio a pheiriannu adnoddau ynni carbon is ynghyd â datrys trilemma ynni diogelwch, fforddiadwyedd a chynaliadwyedd.

DOD O HYD YN FWY

Arloesi gwasanaethau newydd sy'n newid yn sylfaenol y ffordd y mae'r diwydiant ynni'n gweithredu ac yn cyflawni'r nod carbon niwtral.

DOD O HYD YN FWY

Wedi ymrwymo i helpu'r gymuned fyd-eang i ddod yn garbon niwtral, trwy ymchwil arloesol i sbarduno trafodaethau, gweithredu ac atebion i'r argyfwng hinsawdd.

DOD O HYD YN FWY

Darparu gwasanaeth gwahaniaethol ar draws ymgynghoriaeth dechnegol, gwasanaethau peirianneg a darparu prosiectau wrth i'r DU addasu i ddyfodol carbon isel wedi'i danategu gan dechnolegau craff.

DOD O HYD YN FWY

Rydym yn cyfuno ymgynghori wyneb yn wyneb, ymchwilio, dadansoddi a dylunio ar ddesg i ddod o hyd i'r atebion gorau posibl a'r potensial i arbed costau ar gyfer dyfodol carbon niwtral.DOD O HYD YN FWY

Flaengar Energy yn gwmni datblygu a gweithredu prosiectau sydd â phrofiad helaeth o oresgyn y technegol a masnachol herio sy'n gysylltiedig â datgarboneiddio.
DOD O HYD YN FWY

Cyflwyno'r rheoliadau angenrheidiol i helpu De Cymru a'r DU i ddod yn garbon niwtral ymhell cyn targed 2050.

DOD O HYD YN FWY

Mae'r grŵp hwn yn dwyn ynghyd nifer o bartneriaid i nodi ffyrdd ar y cyd i fynd i'r afael â heriau datgarboneiddio.

DOD O HYD YN FWY

Goruchwylio'r daith i Zero2050

Overseeing the journey to Zero2050

Mae'r wybodaeth isod yn dangos sut mae'r prosiect yn cael ei lywodraethu ac mae'n manylu ar rai o rolau allweddol y rhai sy'n gyfrifol am oruchwylio taith De Cymru i allyriadau sero net erbyn 2050.

Bwrdd y Prosiect

  • Cyfeiriad a sancsiwn cyffredinol y prosiect
  • Cymeradwyo cwmpas a newidiadau'r prosiect
  • Masnachol rheoli pecynnau gwaith

Gweithgor Prosiect

  • Datrys ansicrwydd ynghylch fewnbynnau a thybiaethau
  • Archwilio cyd-ddibyniaethau a chydweithio ar ddosbarthu pecynnau
  • Adolygiadau cychwynnol o ganlyniadau sy'n dod i'r amlwg

Pwyllgor Adolygu Prosiect

  • Cofrestrwch i ffwrdd yn gatiau cyfnod allweddol
  • Herio ac adolygu'r prosiect

Ariannu sut mae De Cymru yn cyflawni Zero2050

Funding how South Wales achieves Zero2050

Mae'r Gynghrair Arloesi Rhwydwaith (NIA) a'r Gystadleuaeth Arloesi Rhwydwaith (NIC) yn darparu'r catalydd ariannol ar gyfer arloesi yn y rhwydwaith trosglwyddo a dosbarthu trydan a nwy, gan ddarparu cyllid i helpu Prydain Fawr i symud i economi carbon isel. Adolygir prosiectau yn erbyn meini prawf cymhwysedd penodol a dyrennir cyllid ar gyfer y prosiectau arloesi gorau sy'n darparu buddion amgylchedd, diogelwch cyflenwad a gwerth am arian i gwsmeriaid rhwydwaith.

Amcanion menter Zero2050

The objectives of the Zero2050 initiative

Mae'r amcanion sydd gan bawb, sydd wedi ymrwymo i helpu De Cymru i ddod yn garbon niwtral, yn syml ac yn glir. Mae nhw:

Nodi hyd at bedwar llwybr datgarboneiddio credadwy i sero net ar gyfer y system ynni yn Ne Cymru er mwyn tynnu sylw at y dewisiadau buddsoddi cywir ar gyfer partneriaid a busnesau, helpu Llywodraeth Cymru i wneud y dewisiadau polisi cywir a deall pa ymyriadau eraill y gallai fod eu hangen i gyflawni Net Sero.

Coladu'r dystiolaeth sy'n ofynnol i danategu'r penderfyniadau hyn, sy'n cynnwys deall effaith y llwybrau ar draws y system ac ar gymdeithas ehangach yn ogystal ag unrhyw ansicrwydd.

Profi methodolegau ar gyfer model datgarboneiddio cydweithredol ar lefel system ar draws rhanbarth.